آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً "جنگ ماه" آگوست 2003 در هوای آزاد برگزار می شود

بر بستر آرام سنتها آرميده ايم و يا دل به طوفان تجدد می زنيم؟

جنگ ماه آگوست اين بار در هوای آزاد برگزار شد. اين برنامه از دو بخش تشکيل يافته بود که در بخش  نخست آن
خانمها ليدا زينال پور و شيوا بديهی نژاد
و آقای دکتر فيروز بخش

به ارائهُ نتايج کار تحقيقی خود پيرامون موضوع  ًسنت و تجدد ً  پرداختند که سپس با بحث و گفتگو پيرامون اين مقولات ادامه پيدا کرد.

سنت که بر پايه های مستحکم عرف و عادت جای خوش کرده و به دستاوردهای موجود دل بسته است، خود نيز روزی پديدهً جديدی بوده که جانشين سنتهای رنگ باختهً گذشته گرديده است. در اين ميان اما تجدد به مدد علم و آرزوی دگرگونی، نگاه به آينده دارد.تاريخ برخورد و تضاد سنت و تجدد همان قدر سابقه دارد که تاريخ تمدن بشريت.

در پنجمين جنگ ماه کانون انديشه، از جمله مقولات سنت و تجدد از ديدگاههای گوناگون به بحث گزارده شدند تا از رهگذر تبادل نظر جمعی ، آ گاهی بيشتری را در اين زمينه موجب شوند.

بخش دوٌم برنامه همانند گذشته به ارائهُ مطالب گوناگون توسط ساير دوستان اختصاص داشت.

محل:  Lusthaus  پشت رستوران  Lusthaus پايان خط اتوبوس a77

زمان: يکشنپه 17 آگوست ساعت 11.30 آغاز بخش نخست برنامه ساعت 14

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

تاريخ دقيق و زمان ومکان اين برنامه ها هر ماه از طريق سايت اينترنت کانون به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد .

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com