آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً "جُنگ ماه" اکتبر 2003

مقدّمه ايی بر "علم استتيک یا زيبائی شناسی"

علم استتيک که به اختصار به "علم هنرهای زيبا" معروف است ، آخرين حوزهً فلسفه است که در آن موضوع هنر و مقولهً زيبائی مورد مطالعه قرار می گيرند. مقصود از زيبائی در اينجا زيبائی هنری است که توسط عمل هنر ايجاد می شود. علم استتيک همچنين به دنبال کشف منشاء و ماهيت زيبائی است.

از جملهً مفاهيم ديگری که در اين برنامه به آنها پرداخته می شود، عبارتند از :

چرا تئوری هنرو ارزيابی کار هنری مهّم است؟

انواع هنر کدامند؟

عناصر تشکيل دهندهً هنر؟

اصول و قوانين زيبائی شناسی هنری؟

آيا هنر بر پايهً نبوغ و استعداد مادر زادی استوار است؟

انگيزهً هنرمند از توليد کار هنری؟

هدف اساسی هنر،  نقش و تاثير آن در جامعه؟

هنر متعهّد و يا هنر برای هنر (هنر ناب)؟

عواملی که روی کار هنری تاثير می گذارند؟

تربيت و آموزش زيبائی شناسانه؟

.....

در اين برنامه آقايان  مهندس عليرضا شيخ الاسلامی  و مهندس حبيب قنّادی  به ارائهً کار تحقيقی و همچنين نظرات خود در اين زمينه خواهند پرداخت. اين برنامه سپس با بحث و گفتگو پيرامون اين موضوعات ادامه پيدا خواهد کرد.

بخش دوّم "جُنگ ماه" اکتبر مثل هميشه به ارائهً مطالب گوناگون توسط ساير دوستان اختصاص خواهد داشت.

زمان:    جمعه 24 ماه اکتبر 2003   ساعت 18:30

مکان :                  Türkenstrasse 3             

Wien 1090, 2. Stock, kleiner Saal      

شرکت در اين برنامه برای همگان آزاد است .

علاقمندان می توانند در صورت تمايل برای ارائهً مطالب خود در اين برنامه ها يک هفته قبل با کانون انديشه تماس حاصل نمايند :

kanun@andischeh.com

تاريخ دقيق و زمان ومکان اين برنامه ها هر ماه از طريق سايت اينترنت کانون به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد .

www.andischeh.com

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com