آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

جُنگ ماه اکتبر 2004

سخنرانی و بحث پيرامون

"بررسی جايگاه زنان ايرانی از ديدگاه دانش مردم شناسی فرهنگی"

سخنران مهمان

بيژن شاهمرادی

مردم شناس


زمان: جمعه 22 اکتبر 2004 ، ساعت 19:00

مکان: Albertgasse 21, 1080 Wien

شرکت در اين برنامه رايگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون انديشه

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com