آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

جُنگ ماه نوامبر2004

معرّفی کتاب

در برنامهً اين ماه ، خانم دکتر سوسن مطلوبی (سروش ايزدی) به معرّفی اثر خود ، کتاب

سروش ايزدی و سيری در موسيقی ايران

خواهد پرداخت.

در اين کتاب نويسنده خلاصه ايی از زندگينامهً هنری خويش را به رشتهً تحرير در آورده است. اين کتاب همچنين شامل پژوهشی در زمينهً پيشينهً موسيقی ايرانی می باشد.

بخش دوم برنامهً جُنگ ماه مطابق معمول به ارائه آثار گوناگون توسط سایر دوستان اختصاص خواهد داشت.

زمان:  جمعه 19 نوامبر 2004 ، ساعت 18:30

مکان:  Türkenstrasse 3    1090 Wien, 2. Stock, kleiner Saal


شرکت در اين برنامه رايگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون انديشه

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com