آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

برنامهً جُنگ ماه دسامبر 2004

دوستان گرامی،

جنگ ماه دسامبر همانند اکثر برنامه های پيشين از موضوعات متنوعی تشکيل يافته است . از جمله در اين برنامه آقای رضا خسروی، روزنامه نگار، پيرامون روند تکاملی مطبوعات ايران در سالهای پيش از انقلاب بهمن 1357 به سخنرانی و مناظره خواهد پرداخت. در اين برنامه همچنين خانم زری ماهوتچيان به ارائهً نگرشی نو پيرامون اسطورهً سومری "گيل گمش" خواهد پرداخت.
قسمت بعدی برنامهً جُنگ ماه مطابق معمول به ارائه آثار گوناگون توسط سایر دوستان اختصاص خواهد داشت.

زمان: جمعه 17 دسامبر 2004 ، ساعت 18:30

مکان: Türkenstrasse 3,  1090 Wien, 2. Stock, kleiner Saal

برگزار کننده کانون انديشه

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com