آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

"جنگ ماه جولای" 15.07.2005

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه جولای

خانم آذر جعفری

تحت عنوان

ویژگیهای "مدینه فاضله" در فرهنگ و ادب ایرانی

سخنرانی خواهد نمود که در ادامۀ آن شرکت کنندگان می توانند به بحث و اظهار نظر پیرامون موضع یاد شده بپردازند.

در بخش دوم این برنامه  سایر دوستان به ارائه مطالب گوناگون خود خواهند پرداخت.

 

زمان: جمعه 15 ماه جولای (یولی)  2005 ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com