آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

 

"جنگ ماه يولی" 21.07.2006  

دوستان گرامی،

در بخش نخست برنامه جنگ ماه يولی

آقای حبيب زمرديان

تحت عنوان

بررسی کوتاهی از مکتب ادبی کلاسیسیسم "کلاسیک"

سخنرانی خواهند نمود.

"مکتب های ادبی معمولا بامکتب کلاسیک اغاز می شوند وعمده ترین تعریفی که از این مکتب ارائه می شود باز گشت به هنر قدیم یونان و روم به پیروی از نهضت اومانیسم و رنسانس می باشد. مکتب کلاسیک در دوران استثنائی قدرت و تمرکز حکومت مطلقه سلطنتی شکل گرفته وبنا به وضع سیاسی موجود در جستجوی نظم و اطاعت از قوانین مدون بود و از این رو آن چهره ای از ارسطو را برای خود در نظر گرفت که همه این قوانین را در کار ادبی به دست داده بود....."

در بخش دوم این برنامه  سایر دوستان به ارائه مطالب گوناگون خود خواهند پرداخت.

 زمان: جمعه 21 ماه يولی 2006 ، ساعت 18:30

مکان: Berggasse 7,  1090 Wien, طبقه همکف، سمت راست  

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد. 

شرکت در این برنامه ها رایگان و برای همگان آزاد است.  

برگزار کننده کانون فرهنگی - اجتماعی انديشه

E-Mail: kanun@andischeh.com

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com