مارس 08

اريك فروماريش فروم Erich Fromm- مارس ۱۹۰۰ – ۱۸ مارس ۱۹۸۰- روانکاو و فیلسوف اجتماعی آمریکایی آلمانی تبار از جمله مارکسیستهای سرشناس مکتب فرانکفورت و از برجسته ترين نمايندگان مکتب روانشناسی اومانیستی است. او در آثارش کوشید تا ارتباط متقابل روان‌شناسی و جامعه را شرح دهد و معتقد بود که با به‌کار بستن اصول روانکاوی، به عنوان علاج مشکلات و بیماری‌های فرهنگی، بشر راهی به سوی تحقق یک «جامعهٔ معقول» و متعادل از لحاظ روانی خواهد یافت.
هنر عشق ورزيدن – نوشته: اريك فروم – ترجمه: پورى سلطانى

فوریه 14

آموزش فلسفه علمی ـ بنیاد آموزش انقلابی