در اين بخش ميتوانيد متن كامل داستانهای كوتاه اين نويسنده را بخوانيد. هم اكنون متن داستانهای «توپ مرواری»، مجموعهً «سگ ولگرد» ، «سايه روشن» ، «زنده بگور» و «سه قطره خون» در اينجا قابل دريافت است. برای خواندن اين داستانها بايد از برنامه Acrobat Reader استفاده كنيد:

توپ مرواری ، صادق هدايت

مجموعه «سايه روشن»:
س.گ.ل.ل
زني كه مردش را گم كرد
عروسك پشت پرده
آفرينگان
شبهاي ورامين
آخرين لبخند
پدران آدم

مجموعه «سگ ولگرد»:

سگ ولگرد
دن ژوان كرج
بن بست
كاتيا
تخت ابونصر
تجلي
تاريكخانه
ميهن پرست

مجموعه «زنده بگور»:
زنده بگور
حاجي مراد
اسير فرانسوي
داود گوژ پشت
مادلن
آتش پرست
آبجي خانم
مرده خورها
آب زندگي

مجموعه «سه قطره خون»:
سه قطره خون
گرداب
داش آكل
آينه شكسته
طلب آمرزش
لاله
صورتكها
چنگال
مردي كه نفسش را كشت
محلل
گجسته دژ

نظرات غیر فعال است.

-->