در بخش نخست برنامه جنگ ماه نوامبر آقای جواد پارسای تحت عنوان  ایران ستیزی، بیگانه دوستی سخنرانی خواهند نمود.

در بخش دوم این برنامه آقای دکتر هوشنگ پرویزی پیرامون موانع ساختاری تحقق دمکراسی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

زمان: جمعه 20 ماه نوامبر 9200، ساعت 18:30
مکان:   Albertgasse 23, 1080-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

نظرات غیر فعال است.

-->