در بخش نخست برنامه جنگ ماه ژانویه، آقای دکتر داریوش معانی تحت عنوان  اندیشه و عرفان سخنرانی خواهند نمود.

در بخش دوم این برنامه میز گردی تحت عنوان  آیندۀ جنبش و سمت و سوی تحولات در ایران  برگزار خواهد شد که در آن خانم معصومه لطفی و آقایان احسان امینی، آریا خسروی، پرویز منصوری و بابک نیکفر شرکت خواهند داشت.

زمان: جمعه 15 ماه ژانویه 2010، ساعت 18:30  
مکان:   Albertgasse 23, 1080-Wien

جنگ ماه در سومین روز جمعه هر ماه برگزار میگردد.
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.

نظرات غیر فعال است.

-->