فراخوان کانون فرهنگی اجتماعی اندیشه:
برای گردهمایی ایستاده در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران


زمان: شنبه 14 یولی 2018، ساعت 17:00 تا 19:00
مکان: آلبرتینا پلاتز، بخش یک وین


Albertinaplatz, 1010 Wien
Kundgebung in Solidarität mit den politischen Gefangenen im Iran
Samstag 14.Juli 2018

لطفا بـرای آگاهی بیشتر از برگزاری فراخوان برگه آگهی را باز کنید.

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: بالاترین دنباله Twitter

نوشتن دیدگاه

-->