جنگ ماه سپتامبر
زمان: آدینه 18 سپتامبر 2020، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه سپتامبر برگه آگهی را باز کنید.

نوشتن دیدگاه

-->