خبر این بار نیز کوتاه بود!
دوست گرامی و دیرین ما دکتر کسری لاکانی، پزشکِ دلسوز، محبوب و مردمی ایرانی در شهر وین و از کنشگران پُرثمر سیاسی و اجتماعی، در میان بهت و شگفتیِ بازماندگان و همگی دوستدارانش درگذشت.
باورش دشوار است که کسری مهربان دیگر در وین و فعالیت های ایرانیان این شهر نباشد. او که همواره در پی هماهنگ کردن فعالیتِ نهادهای مدنی ایرانی و پیوند زدن ایرانیان در اتریش بود، در نیمه راه زندگی و در اوج بالندگی اش همه چیز را وانهاد و ناباورانه از میان ما رفت.
بیهوده نیست که در پی انتشار خبر درگذشتش، موجی گسترده از همبستگی، درد و اندوه و دریغ و افسوس ایرانیان شهر وین را دربرگرفته است.
کانون اندیشه خود را در اندوه بزرگ از دست دادن کسری عزیز سهیم می داند و در گذشت دکتر کسری لاکانی را به خانواده و بازماندگان ارجمند او، به اتحادیه دانش آموختگان ایرانی در اتریش (Union Iranischer Akademiker in Österreich) و مسئولان و اعضای گرامی اش ، که وی مدیر آن بود و به همه دوستان و دوستدارانِ بسیارش تسلیت می گوید.
یادش همواره گرامی و گرانمایه باد!

نظرات غیر فعال است.

-->