جنگ ماه آگوست
زمان: آدینه 20 آگوست 2021، ساعت 18:45
مکان: رستوران کاسپین، سالن کناری
 Zieglergasse 18, 1070-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه آگوست برگه آگهی را باز کنید.

نظرات غیر فعال است.

-->