جنگ ماه سپتامبر
زمان: آدینه 17 سپتامبر 2021، ساعت 18:45
مکان: رستوران زعفران
 Canisiusgasse 2, 1090-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه سپتامبر برگه آگهی را باز کنید.

نظرات غیر فعال است.

-->