جنگ ماه اکتبر
زمان: آدینه 15 اکتبر 2021، ساعت 18:45
مکان: آفرو ـ سالن بزرگ Afro-Asiatisches Institut
Türkenstraße 3, 1090-Wien
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه اکتبر برگه آگهی را باز کنید.

نظرات غیر فعال است.

-->