جنگ‌ماه نوامبر

زمان: آدینه 18 نوامبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ‌ماه نوامبر برگه آگهی را باز کنید.

نظرات غیر فعال است.

-->