درباره کانون

“انديشه” کانونی است فرهنگی , اجتماعی که از سپتامبر 2001 با همت و پشتکار جمعی از ايرانيان در شهر وين (پايتخت اتريش) پا گرفته است ولی الزاماً خود را محصور به اين شهر نمیداند و مايل است با تمامی انسانهايی که خواهان برخورد انديشمندانه و نقادانه به مسائل فرهنگی و اجتماعی هستند ارتباط برقرار نمايد و در حد امکان به انتشار افکار و نظرات آنان در صفحات اينترنت خود اقدام نمايد. کانون انديشه چنانکه در اساسنامهُ آن هم ذکر شده کانونی است غير انتفاعی که در راستای خواستها و اهداف زير تلاش مينمايد:

ـ شناختن و شناساندن فرهنگ مردم ايران،

ـ دفاع از حقوق اجتماعی مردم ايران بر پايه منشور جهانی حقوق بشر ،

ـ بر قراری ارتباط با مردم اتريش و ساير ملل و اقوام ديگر در جهت شناختن فرهنگ آنها

ـ همبستگی هر چه بيشتر ايرانيان مقيم اطريش

ـ بر پائی کلاسهای آموزشی , ايجاد و ادارهُ کتابخانه و انتشار نشريات

کانون انديشه در نظر دارد تا با بر پايی جلسات مختلف سخنرانی , شبهای شعر و دعوت از نويسندگان , شعرا, متخصصان و صاحبنظران امور اجتماعی , هنری و گسترش صفحاتخود بر روی شبکه جهانی اينترنت به برخورد آراء و عقايد تحرک هر چه بيشتری بدهد. کانون انديشه مايل نيست تا تنها ارائه گر يک انديشه و تفسير ويژه از مسائل فرهنگی و اجتماعی گردد چرا که به پديد آمدن مرغزاری از انديشه ها و عقايد مختلف مينگرد. کانون عميقاً معتقد است که نوزايی انديشه تنها از بر خورد خلاقانه انديشه ها سر انجام نيکو ميپذيرد. از همين رو لازم به ذکر است که انتشار مطالب و مقالات گوناگون بر روی صفحات کانون لزوماً به معنای تائيد صد در صد اين نظرات نمی باشد و تنها جهت آشنايی و آگاهی خوانندگان ارائه می گردد. کانون آماده است برايگان نظرات , آثار و نيز آگهی های فرهنگی و اجتماعی شما را از طريق صفحات اينترنت خود در اختيار همگان قرار دهد. با کانون تماس گرفته ،ازنظرات اصلاحی خود ما را آگاه نمائيد

آغوش ما به روی پيشنهادات شما باز است.

با اميد همکاری و همياری

نظرات غیر فعال است.

-->