اساسنامه

اساسنامه کانون فرهنگی، اجتماعی انديشه

ماده ۱

نام، مکان و دايره فعاليت

الف ـ نام کانون «کانون فرهنگی، اجتماعی انديشه» می‏باشد
که از این پس در این اساسنامه « کانون» نامیده می‏شود.

ب ـ اقامتگاه کانون در شهر وين می‏باشد و دايرهُ فعاليت آن تمامی کشور اتريش را دربرمی‏گيرد.

پ ـ این کانون در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۲ نزد مقامات مربوطه در وین به ثبت رسیده است.

ماده ۲

اهداف

کانون تشکلی است غيرانتفاعی که در جهت اهداف زير تلاش می‏کند:

الف ـ شناختن و شناساندن فرهنگ ايران و شناساندن چهره‌‏ها‏ی علمی، ادبی، ‏هنری و ملی که در طی تاریخ از جنبه‏‌های مختلف خدمتگزار فرهنگ ایرانی و بشریت به طور عام بوده‏‌اند، به ویژه به نسل جوان

ب ـ گسترش ارتباط متقابل فرهنگی ميان ايرانيان، ‏مردم اتريش و ساير ملل

پ ـ دفاع از حقوق اجتماعی مردم ایران بر پایۀ ‏حقوق به رسميت شناخته شدۀ جهانی بشر

ت ـ همبستگی هرچه بيشتر ايرانيان مقيم اتريش

 ماده ۳

ابزار کانون جهت پيشبرد اهداف خود

۱ـ کانون برای پيشبرد اهداف خود از راههای مندرج در بندهای ۲ و ۳  این ماده به شرح ذیل استفاده می‏کند.

۲ـ ابزار فرهنگی به این گونه­اند:

الف ـ تدارک و برگزاری برنامه‏های فرهنگی‏

ب ـ برگزاری نشست­های سخنرانی، شب­های شعر و بحث و گفتگو

پ ـ برگزاری نمایش فیلم

ت ـ انتشار بولتن و نشریه

ث ـ برپایی کلاسهای آموزشی و ایجاد کتابخانه

۳ـ منابع مالی از راه­های زیرتهیه می­شوند:

الف ـ حق عضوِیت اعضا

ب ـ درآمدهای حاصله از برگزاری نشست­های مختلف

پ ـ دریافت کمک‏های مالی

ماده ۴

اشکال عضويت

الف ـ اعضای کانون از اعضای رسمی و افتخاری تشکيل می‏گردد.

ب ـ اعضای رسمی کسانی هـستند که عضویت آنان به تصویب هیئت مسئولان کانون رسیده است، ‏در امور جاری کانون مشارکت فعال دارند و حق عضویت تعیین شدهٴ ماهیانه را می‏‌پردازند.

پ – اعضای افتخاری از میان اشخاصی انتخاب می‏شوند که دارای شخصیتی برجسته در امور هنری٬ اجتماعی و یا علمی می‏باشند.

ماده ۵

شرايط عضويت

الف ـ کليهُ اشخاص حقيقی که دارای ۱۵ سال تمام باشند و تمامی اشخاص حقوقی می‏توانند به عضويت کانون درآيند.

ب ـ تصويب عضويت داوطلبان برعهدۀ هيئت مسئولان می‏باشد.

پ ـ تعيين و پذیرش اعضای افتخاری برعهدۀ هيئت مسئولان می‏باشد.

ت ـ عضويت با فوت (در مورد اشخاص حقوقی با خاتمه وکالت)، ‏استعفا و اخراج خاتمه می‏يابد.

ث ـ اخراج اعضای رسمی و خاتمه دادن به عضويت اعضای افتخاری با پیشنهاد هيئت مسئولان و تصویب مجمع عمومی میسر است.

ماده ۶

حقوق و وظايف اعضا

الف ـ اعضا حق دارند در تمامی فعاليتهای کانون شرکت نمايند و از امکانات آن استفاده نمايند. حق رای در مجمع عمومی وحق انتخاب کردن و انتخاب شدن تنها از حقوق اعضای رسمی می‏باشد.

ب ـ اعضا موظفند در جهت اهداف کانون تلاش نمايند واز تمامی اقداماتی که به شهرت کانون آسيب وارد می‏نمايند و برخلاف جهت اهداف کانون می‏باشد پرهيز نمايند.

پ ـ کليه اعضا موظف به رعايت بندهای اساسنامه و پرداخت به موقع حق عضويت که مبلغ آن در مجمع عمومی تعيين می‏گردد می‏باشند.

ت ـ عدم پرداخت حق عضویت به مدت یکسال بدون دلیل موجه به منزلۀ استعفا از عضویت در کانون تلقی می‏گردد.

ماده ۷

ارگانهای کانون

ارگانهای کانون مجمع عمومی (ماده ۸ و ۹)  و هيئت مسئولان (ماده ۱۰  و ۱۱) می‏باشند.

ماده ۸

مجمع عمومی

الف ـ انتخابات و تصميم‏‌گيريها در مجمع عمومی، چنانچه خلاف آن در اساسنامه ذکر نگرديده باشد بر پايه اکثريت ساده صورت می‏پذيرد.

ب ـ مجمع عمومی عادی هر دوسال یکبار تشکيل جلسه می‏دهد.

پ ـ مجمع عمومی فوق‏‏‏‌العاده در صورت درخواست حداقل یک دهم از اعضای هیئت مسئولان یا نیمی از اعضای رسمی برای بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون مسائل مشخص که از قبل تعیین و اعلام شده است برگزار می‏گردد.

ت ـ اعضاء می‏بايستی حداقل ۲ هفته پيش از برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‏‏‏‌العاده برای شرکت در آن دعوت شده و از نکات مورد بررسی در مجمع باخبر گردند. فراخوان برای شرکت در اين مجامع توسط هيئت مسئولان صورت می‏پذيرد.

ث ـ همۀ اعضا حق شرکت در مجمع عمومی را دارا می‏باشند. همۀ اعضای رسمی دارای حق رای می‏باشند. هرعضو دارای يک حق رای می‏باشد.

ج ـ چنانچه مجمع عمومی در تاريخ تعيين شده دارای قدرت تصميم‏‌گيری نباشد، در آن‌ صورت جلسه آن به تعويق خواهد افتاد. چنانچه در اين جلسه نيز پس از گذشت نيم ساعت از زمان پيش‏‌بينی شدهُ افتتاح مجمع عمومی، مجمع دارای قدرت تصميم‏‌گيری نگردد جلسه مجمع با همان تعداد اعضای حاضر پيرامون نکات از پيش تعيين شده رسميت
خواهد يافت.

چ ـ چنانچه مجمع عمومی فوق‏‌العاده در تاريخ تعيين شده دارای قدرت تصميم‏‌گيری نباشد، ‏در آن‏ صورت پس از گذشت نيم‌‏ساعت از زمان پيش‌‏بينی شدهٴ افتتاح مجمع عمومی فوق‏‌العاده جلسهٴ مجمع با همان تعداد اعضای حاضر رسميت خواهد يافت.

ح ـ مجمع عمومی با حضور نيمی از اعضای دارای حق رای، دارای قدرت تصميم‏‌گيری خواهد بود.

ماده ۹

وظايف و اختيارات مجمع عمومی

رسيدگی به مسائل زير از وظايف و اختیارات مجمع عمومی می‏باشد:

الف ـ بررسی و تصويب گزارش کار و گزارش مالی هيئت مسئولان

ب ـ بررسی پیشنهادات و تصميم‏‌گيری پيرامون فعاليتهای آتی کانون

پ ـ گزينش اعضای هيئت مسئولان

ت ـ تعيين حداقل مبلغ حق عضويت

ث ـ تصميم‏‌گيری پيرامون تغيير اساسنامه و انحلال کانون

چ ـ مشاوره و تصميم‏‌گيری پيرامون ساير نکات مندرج در دستور کار مجمع عمومی

ح ـ رسيدگی و حل نهايی مسائل داخلی کانون

ماده ۱۰

هیئت مسئولان

الف ـ هيئت مسئولان دارای 5 عضو (3 نفر اصلی و ۲ نفر علی‏‌البدل) مي‏باشد. اعضای اصلی مسئولیتهای: مسئول اول، مسئول دوم،  مسئول سوم، مسئول مالی و منشی را میان خود تقسیم می‌کنند.

ـ هيئت مسئولان توسط مجمع عمومی و با رای مستقيم، کتبی و مخفی انتخاب می‏‌شوند.

مدت کار هیئت مسئولان تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی یا مجمع‌عمومی فوق‏‏‏‎العاده‌‏ای ‏‏‏که به منظور تعیین تکلیف هیئت مسئولان تشکیل می‌‏شود، خواهد بود.

پ ـ ‏فراخوان جلسات هيئت مسئولان به صورت کتبی يا شفاهی به ترتیب الویت و امکان با مسئول اول، مسئول دوم و یا مسئول سوم خواهد بود. هیئت مسئولان می‏‌باید حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه بدهد.

تبصره ۱: چنانچه هریک ‏‏‏از اعضای اصلی هیئت مسئولان بدون دلیل و اعلام قبلی بیش از دو جلسه متوالی در جلسات هیئت مستولان حضور نیابد، مستعفی تلقی می‏شود. تشخیص موجه بودن دلیل با اعضای اصلی هیئت مسئولان خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت غیبت طولانی (بیش از ۲ جلسه) ولی موجه هریک ‏‏‏از اعضای اصلی، هیئت مسئولان می‏تواند عضو علی‏‌البدل را با رعایت الویت به عنوان عضو جانشین به طور موقت جایگزین نماید.

تبصره ۳: اعضای علی‏‌البدل می‏توانند در جلسات هیئت مسئولان بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

ت ـ جلسه هيئت مسئولان دارای قدرت تصميم‏‌گيری خواهد بود در صورتي که همه اعضا آن دعوت شده و حداقل ۳ نفر از آنان حضور داشته باشند.

ث ـ هریک ‏‏‏از اعضای هيئت مسئولان می‏توانند هر زمان به صورت کتبی استعفای خود را به هيئت مسئولان اعلام نمايند. در این صورت هيئت مسئولان می‏تواند یک نفر از اعضای علی‏‌البدل را با رعایت الویت به عنوان عضو جانشین برگزیند. دلایل استعفای افراد مستعفی باید به مجمع عمومی ارائه گردد.

در صورت استعفای جمعی و یا استعفای بیش از ۲ نفر از اعضای اصلی، لازم است مجمع عمومی (عادی یا فوق‏‏‏‌العاده) توسط هیئت مسئولان فراخوانده شده و استعفا در مجمع عمومی خوانده شود. استعفای جمعی یا استعفای بیش از ۲ نفر تنها پس از ارائۀ گزارش هیئت مسئولان و تصویب آن در مجمع عمومی و پس از انتخاب هیئت مسئولان جدید رسمیت می‏‌پذیرد.

ج ـ تصمیم‌‏گیری در جلسات هیئت مسئولان بر پایه اکثریت آرا خواهد بود. درهرحال هر مصوبه‏‌ای ‏‏‏نیاز به حداقل ۳ رای موافق دارد.

ماده ۱۱

وظايف و اختيارات هيئت مسئولان

رهبری کانون برعهدۀ هيئت مسئولان می‏باشد. تمامی وظايفی که طبق اساسنامه بر عهدۀ ارگان ديگری نيست بر عهدۀ هيئت مسئولان می‏باشد. در حيطۀ مسئوليت هيئت مسئولان به ويژه امور زير قرار دارند:

الف ـ تدوين برنامۀ فعاليت برای سال آينده، تنظيم و ثبت فعاليتهای صورت گرفته

ب ـ تدارک امور لازم جهت برگزاری مجمع عمومی

پ ـ فراخوان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‏‏‏‌العاده

ت ـ ادارۀ امور مالی کانون و ارائه گزارش مالی به مجمع عمومی توسط مسئول امور مالی

ث ـ تصويب عضويت داوطلبان

ج ـ تعيين اعضای افتخاری جديد

چ ـ ارائه برنامه فعالیتهای آینده و نظرات و پیشنهادات به مجمع عمومی آتی

ح ـ مسئول اول، کانون را در خارج از آن نمايندگی می‏کند. در صورت عدم امکان مسئوليت اين امر بر عهدۀ جانشين او خواهد بود. کلیه مکاتبات به نام کانون و با امضاء مسئول خواهد بود.

خ ـ پیشنهاد اخراج اعضای رسمی و یا خاتمه دادن به عضویت اعضای افتخاری به مجمع عمومی

د ـ ارائه گزارش فعالیتهای کانون به مجمع عمومی توسط مسئول اول هیئت مسئولان یا جانشین مسئول اول

ذ ـ عملی ساختن مصوبات مجمع عمومی، تهیه، تدوین، تدارک و اجرای برنامه‏ها‏ی گوناگون بر اساس وظایف محوله در اساسنامه و استفاده از همۀ امکانات موجود در پیشبرد و توسعه برنامه‏‌ها

رـ برای تشویق، ترویج و پیشبرد کار جمعی در اجرای هریک ‏‏‏از برنامه‏‌ها‏ی مصوب و در دست اجرا مشارکت حداقل ۳ نفر از اعضای کانون در گروهی به نام گروه کار ضروری است که یک نفر از این گروه حتما باید عضو هیئت مسئولین و مسئول اجرای برنامه باشد. انتخاب همکاران در هر گروه بر عهدۀ مسئول اجرای برنامه می‏باشد.

تبصره ۱: هیئت مسئولین می‏تواند با پذیرش مسئولیت، اجرای برنامه و یا برنامه‌‏ها‏یی را به یکی از اعضای کانون، که عضو هیئت مسئولان نیست بسپارد.

تبصره ۲: مسئولین اجرای برنامه‏‌ها‏ی گوناگون کانون باید کلیه فعالیتهای انجام شده مستمر و یا غیرمستمر خود را به اولین جلسه هیئت مسئولان گزارش داده، رهنمود‏ها‏ی ارائه شده را مورد توجه قرار دهند.

ماده ۱۲

دادگاه داوری

۱ ـ دادگاه  داوری داخلی کانون، مسئول رسیدگی و داوری پیرامون همگی اختلاف­هایی است که در روابط کانون پدید می­آیند. این دادگاه داوری، نهادی است برای داوری بر پایه قانون انجمن­ها که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده است، و نه بر پایه و در معنای دادگاه داوری§§ 577 ff ZPO  (کشور اتریش)

۲ـ دادگاه داوری از سه عضو رسمی کانون به گونه زیر تشکیل می­شود:

یکی از طرفین اختلاف، یک عضو رسمی کانون را به عنوان یکی از اعضای دادگاه داوری، به گونه کتبی به هیئت مسئولان معرفی می­کند.

بر پایه درخواست هیئت مسئولان در عرض ۷ روز، طرف دیگر اختلاف در عرض ۱۴ روز، عضو دیگر دادگاه داوری را به  هیئت مسئولان معرفی می­کند.

پس از اعلام هیئت مسئولان در عرض ۷ روز، دو عضو انتخاب شده دادگاه داوری، در عرض ۱۴ روز، یکی از اعضای رسمی کانون را به عنوان رئیس دادگاه داوری انتخاب می­کنند. چنانچه رای­ها در انتخاب رئیس دادگاه داوری برابر باشد، میان پیشنهادشدگان قرعه کشی می شود. اعضای دادگاه داوری اجازه ندارند، عضو ارگانی ـ به جز مجمع عمومی ـ باشند، که فعالیتش موضوع مورد اختلاف است.

۳ـ دادگاه داوری، داوریش را با حضور همه اعضایش و پس از شنیدن سخنان دو طرف اختلاف، با اکثریت ساده اتخاذ می­کند.  دادگاه، داوریش را بر پایه بهترین دانش و وجدان اخذ می­کند. رای اتخاذ شده بر این پایه، برای کانون از نظر داخلی قطعیت دارد.

 ماده ۱۳

انحلال کانون

الف ـ درخواست انحلال کانون می‏تواند از سوی حداقل دو سوم (۳/۲) اعضای کانون يا سه چهارم (۴/۳) اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی در خواست گردد.

تبصره:در این مورد (تقاضای انحلال کانون) تعداد حاضران واجد شرایط در مجمع عمومی عادی نباید کمتر از ۵ نفر باشد. در صورت حضور فقط ۵ نفر، تقاضای انحلال کانون باید به اتفاق آرا صورت پذیرد.

ب ـ تصميم به انحلال کانون تنها می‏تواند در يک مجمع عمومی فوق‏‏‏العاده که جهت بررسی پيرامون اين موضوع فراخوانده شده است وبا رای سه چهارم (۴/۳) آرای معتبر اخذ شده، گرفته شود.

تبصره: در این مورد (انحلال کانون) تعداد حاضران واجد شرایط در مجمع عمومی فوق‏‏‏العاده نباید کمتر از ۵ نفر باشد. در صورت حضور فقط ۵ نفر، انحلال کانون باید به اتفاق آرا صورت پذیرد.

پ ـ اين مجمع عمومی موظف است تا پس از اعلام انحلال کانون و پس از پرداخت بدهی‏ها‏ی کانون تمامی اموال باقيمانده (منقول و غير منقول) آن را در اختيار ارگان و يا سازمانی قرار دهد که در راه تحقق منشور جهانی حقوق بشر فعاليت می‏کند. تعيين ارگان يا سازمان مزبور به عهدۀ آخرين مجمع عمومی کانون خواهد بود که تصميم انحلال در آن گرفته می‏شود.

ت ـ آخرين هيئت مسئولين کانون موظف است انحلال کانون را کتباً در مدت چهار هفته پس از تصويب آن به اطلاع ادارۀ مربوطه برساند. همچنين موظف است انحلال داوطلبانۀ کانون را در طی همين مدت در روزنامه‏‌ای که اعلانات اداری در آن صورت می‏‌پذيرد به اطلاع همگان برساند.

ث ـ چنانچه مجمع عمومی (عادی یا فوق‏‏‏‌العاده) در تاریخ تعیین شده دارای قدرت تصمیم‏‏‌گیری نباشد، جلسه آن به تعویق می‏افتد. چنانچه در جلسه بعد نیز پس از گذشت نیم ساعت از زمان پیش‌‏بینی شده، مجمع قادر به تصمیم‌‏‏گیری نباشد جلسۀ مجمع عمومی با همان تعداد اعضا واجد شرایط حاضر در جلسه که نباید کمتر از ۵ نفر باشد رسمیت می‏یابد. در غیر این‏صورت (حضور کمتر از ۵ نفر) باید فراخوان لازم برای تشکیل نشست یا نشستهای بعدی مجمع عمومی در فواصل زمانی مقرر داده شود تا اعضا بتوانند به تعداد لازم در جلسه حضور یابند.

تغییرات ‏اساسنامهً «کانون فرهنگی، ‏اجتماعی انديشه» در خلال يک مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱۰ آپریل  ۲۰۱۸ برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت و در ۱۳ ماده و با درونمایه کنونی آن به تصويب رسيد.

نظرات غیر فعال است.

-->